Regulamin korzystania przez Użytkowników
z Portalu Laboratorium Filmowe VOD

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Przed skorzystaniem z dostępu do Portalu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  1. Fundacja – Fundacja IKS z siedzibą w Busku - Zdroju, przy ul. Sezamkowej 8, 28-100 Busko-Zdrój, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518324, o numerze NIP 9591958572.

  2. Portal – portal internetowy Laboratorium Filmowe VOD, na którym znajdują się treści i filmy dla dzieci i młodzieży.

  3. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika znajdujące się na Portalu, zarejestrowane w sposób określony w punkcie III Regulaminu, umożliwiające dostęp do Materiałów.

  4. Materiał – każda treść udostępniana przez Fundację w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik  mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej. Przy czym treści audiowizualne tj. filmy dostępne będą wyłącznie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika.

  5. Newsletter – dostarczana Użytkownikowi informacja w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

  6. Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna na stronie Portalu.

  7. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania przez Użytkowników z Portalu Laboratorium Filmowe  VOD.

  8. Urządzenie – jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką www umożliwiającą uruchomienie Portalu.

  9. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu.

 

II. Podstawowe zasady korzystania z Portalu

 

 1. W ramach Portalu Użytkownikowi po zalogowaniu oraz zaakceptowaniu warunków Regulaminu udostępniony zostaje bezpłatny dostęp do wszystkich Materiałów opublikowanych na Portalu. 

 2. Fundacja umożliwia Użytkownikowi dostęp do Portalu na podstawie umowy użyczenia dostępu zawieranej pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. 

 3. Użytkownik z chwilą dokonania akceptacji postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z utworzeniem Konta Użytkownika wyraża wolę związania się umową użyczenia dostępu do Portalu. Warunkiem utworzenia Konta Użytkownika oraz zawarcia umowy użyczenia dostępu jest zaakceptowanie Regulaminu w formie elektronicznej.

 4. Fundacja nie pobiera żadnych opłat za korzystanie przez Użytkownika z Portalu. 

 5. Korzystanie z innych funkcji Portalu niż określone w ust 1-3 może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji, aby korzystać z Usługi Użytkownik zobowiązany będzie do zaakceptowania zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

 6. Korzystanie z poszczególnych Materiałów może być ograniczone dla Użytkowników uzyskujących dostęp do sieci Internet spoza określonego terytorium.

 7. W celu prawidłowego korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

 8. na komputerach przenośnych lub stacjonarnych:

  1. łącze o przepustowości co najmniej 4 Mbit/s,

  2. przeglądarka obsługująca technologię RWD, w szczególności: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11, MS Edge,

  3. system operacyjny w wersji co najmniej Windows 7, włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”

  4. Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym obsługującą przeglądarkę zapewniającą poprawność działania technologii RWD.

 9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:

  1. nie zapisywać Materiałów z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać lub w jakikolwiek sposób odpłatny lub nieodpłatny wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiały, w całości bądź we fragmentach – poza udostępnionymi do pobrania przez Fundację Materiałów w formie plików PDF i wykorzystywanie ich w niezmienionej formie i treści oraz wykorzystywanie wszelkich Materiałów w tym tych pobranych w ramach dozwolonego użytku w ramach zajęć lekcyjnych, edukacyjnych, warsztatowych lub pedagogicznych;

  2. nie korzystać z Materiałów i innych elementów Portalu lub Portalu jako całości w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres dozwolony Regulaminem;

  3. nie zakłócać działania Portalu w tym w szczególności nie podejmować prób obejścia jakichkolwiek zabezpieczeń lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Portalu lub ich składowych, a także nie podejmować jakiejkolwiek ingerencji w kształt lub treść Portalu.

  4. nie wykorzystywać Portal w celu gromadzenia danych osobowych lub innych informacji dotyczących innych Użytkowników Portalu;

  5. korzystać z Materiałów zgodnie z ich przypisaną kategorią wiekową, w czasie korzystania z Portalu lub udostępniania jego treści osobom trzecim. 

 10. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności z naruszeniem ust. 8 powyżej, uzasadnia natychmiastowe zawieszenie lub usunięcia przez Fundację Konta Użytkownika bez ostrzeżenia oraz bez prawa do jego przywrócenia. 

 11. Fundacja oznacza Materiały wskazując kategorię wiekową Użytkowników, dla których są przeznaczone, w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem w chwili wyboru Materiału. Jeżeli dany Materiał oznaczony jest jako przeznaczony dla osób pełnoletnich, korzystanie z niego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.

 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje również w przypadku korzystania przez Użytkownika z Portalu za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i odbiorniki telewizyjne.

 

III. Konto Użytkownika

 

 1. Fundacja za pośrednictwem Portalu umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta Użytkownika.

 2. Konto Użytkownika może zarejestrować osoba, która ukończyła 13 lat.

 3. Jeden Użytkownik może posiadać jedno aktywne Konto Użytkownika.

 4. Wniosek o rejestrację Konta Użytkownika składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie Portalu, a w szczególności:

  1. podanie należącego do Użytkownika i aktywnego adresu poczty elektronicznej;

  2. wybranie hasła;

  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację;

  4. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami i akceptacja Polityki prywatności;

  5. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami i akceptacja Regulaminu.

 5. Rejestracja Konta Użytkownika następuje, w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

 6. W następstwie pozytywnego przejścia procesu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, które umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu.

 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku, kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.

 8. W każdym czasie Użytkownik może dezaktywować lub usunąć swoje Konto Użytkownika poprzez przesłanie na adres email Fundacji info@laboratoriumfilmowe.pl prośby o usunięcie lub dezaktywację Konta Użytkownika - wysłane z przypisanego do tego Konta Użytkownika adresu mailowego, jednakże po jego wyłączeniu nie będzie możliwości utworzenia ponownie Konta Użytkownika przy użyciu tego samego adresu mailowego.

 

IV. Zasady udostępniania Materiałów

 

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów i innych elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Portal, są zastrzeżone na rzecz Fundacji.

 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Materiały dostępne do pobrania na stronie Portalu w formie plików PDF mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w całości ze wskazaniem źródła ich pochodzenia  wyłącznie niekomercyjnie w ramach dozwolonego użytku określonego niniejszym Regulaminem i przepisami prawa polskiego.

 4. Fundacja nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału. 

 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych na Portalu w dowolnym czasie.

 6. Fundacja udostępnia Użytkownikowi Materiały bezpłatnie. 

 

V. Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy użyczenia dostępu do Portalu bez podania przyczyny. 

 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres: info@laboratoriumfilmowe.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Lompy 14/500 40-040 Katowice.

 

VI. Newsletter

 

 1. Zakładając konto, Użytkownik zgłasza chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację.

 2. Zgłoszenia chęci skorzystania z powyższej usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień Polityki prywatności lub odpowiednie ustawienie preferencji w ramach Konta Użytkownika.

 3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez Fundację informacji pochodzących od Fundacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronach Portalu.

 4. Rezygnacja z usługi Newsletter wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres: info@laboratoriumfilmowe.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Lompy 14/500 40-040 Katowice.

 

VII. Opinie, uwagi i pytania

 

 1. Użytkownik może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące w szczególności Materiałów, Portalu, zasad udostępniania Materiałów oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich:

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@laboratoriumfilmowe.pl;

 3. listownie, przesyłając korespondencję na adres Fundacja IKS ul. Lompy 14/500, 40-040 Katowice.

 4. Opinie opisane powyżej powinny zawierać przynajmniej:

  1. adres e-mail lub adres, na który należy kierować korespondencję do Użytkownika,

  2. opis przedmiotu opinii, uwagi czy pytania. 

 5. Fundacja w ciągu 30 dni od ich otrzymania może udzielić odpowiedzi na wybrane przez siebie opinie, uwagi lub pytania, które przekaże Użytkownikowi co do zasady mailowo na wskazany przez tego Użytkownika adres e-mail.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Niniejszy regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

 3. Regulamin może być zmieniany przez Fundację IKS na mocy decyzji Zarządu Fundacji. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana na Portalu wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie. Relacje pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem reguluje regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o użyczenie dostępu do Portalu do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu. Fundacja może zablokować dostęp do Konta Użytkownika oraz do Portalu do czasu akceptacji przez Użytkownika nowej treści Regulaminu. 

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.