Ikona dostępności

Logo laboratorium filmowego

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Laboratorium filmowe VOD zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej laboratoriumfilmowe.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2020-12-22

Data aktualizacji oświadczenia: 2021-01-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku alternatywnych wersji dla filmów (tłumaczenie w języku migowym, napisy, audiodeskrypcja) oraz załącznika z publikacją, który nie jest w pełni dostępny cyfrowo. Problemy te redaktorzy starają się na bieżąco aktualizować.

Strona internetowa posiada dodatkowy panel dostępności cyfrowej, który umożliwia dostosowanie strony do potrzeb użytkowników poprzez włączenie strony kontrastowej, zatrzymanie animacji, zwiększenie rozmiaru tekstu oraz zwiększenie odstępu między literami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zuzanną Popik, pod adresem e-mail info@laboratoriumfilmowe.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu.